آدرس پستی(دفتر مرکزی)

اصفهان، خیابان امام خمینی، مقابل کارخانه رحیم زاده، ابتدای ورودی کیانپارس

کد پستی

8189133144


تلفن های شرکت

031-33874090

031-33874091

031-33874092

نمابر

031-33875131

تلفن همراه مدیرعامل (میثاق اشناک)

09131174986

شماره همراه

09133101383

ساعت کاری

8 صبح تا 6 عصر

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت