آزمایشگاه

در آزمایشگاه شرکت لاستیک سازی شکیب صنعت  کلیه تست های مربوط به لاستیک با در نظر گرفتن شرایط کار نهایی آن توسط نمونه برداری محصول در حین تولید و سپس انجام تست های مختلف از جمله

-تست سایش توسط دستگاه سایش

- تست فرسودگی و مقاومت حرارتی بوسیله اون حرارتی با دمای 300 درجه سانتیگراد

– تعیین سختی لاستیک مطابق با استاندارد ASTM D2240

- تست ارتجاعی توسط دستگاه RESILIENCE

-تست مقاومت و فشردگی لاستیک توسط COMPRESSION SET

-تست مقاومت در برابر بخارآب توسط دستگاه حمام بخار با دمای 300 درجه سانتیگراد همچنین کلیه تست های مربوط به کشش و پارگی و تعیین درصد ازدیاد طول لاستیک بوسیله دستگاه های کشش در این شرکت انجام میگردد.  

تست لاستیک مطابق با استاندارد های معتبر جهانی ازجمله DIN   یا ASTM برای اطمینان از مرغوبیت محصول نهایی انجام می شود.

تست میزان استحکام کششی مطابق با استاندارد ASTM D412

اندازه گیری میزان مقاومت پارگی مطابق با استاندارد ASTM D624

تعیین مانایی فشار مطابق با استاندارد ASTM D395

اندازه گیری میزان مقاومت لاستیک در برابر ازن (آزمون طول لاستیک) مطابق با استاندارد ASTM D1149