کنترل کیفیت

با توجه به مبحث اصلی و انکار ناپذیر کیفیت در بخش صنعت ، واحد کنترل کیفیت با نظارت نیروهای متخصص نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد. از وظایف این بخش نظارت کامل بر روی محصول از ابتدا تا انتها میباشد همچنین گروه بندی ، کدگذاری ، بازبینی ، شمارش و بسته بندی قطعات با توجه به کارایی و تقاضای درخواست کننده مربوط به این قسمت میباشد برای حصول اطمینان از صاف بودن سطح و اندازه گیری دقیق قطعات ریز با دستگاه میکروسکوپ ابزاری CCM که بزرگنمایی 10 ، 30 ، 50 برابر را ارائه می نماید  میتوان کلیه عیوب ظاهری قطعات را شناسایی و برطرف کرد.