بسته بندی

ازجمله مراحلی که در ارائه محصول سهم بسزایی دارد نگهداری و گروه بندی نسبت به شکل ظاهری و در نظر گرفتن ترتیب سایز ها همچنین گروه قطعات  با کاربردها و آمیزه های مختلف طبق شرایط خاص می باشد. این بخش از بخش های مهم در امور بازر گانی  از لحاظ تسریع  در آماده ساز ی و جمع آوری کالاهای مورد تقاضای مشتریان در حداقل زمان ممکن می باشد.