انبار

مواد اولیه مورد نیازمعمولا بعد از ورود به انبار در قسمت بازرسی قرار گرفته تا توسط پرسنل کنترل کیفیت مورد تست و آزمایش قرار گیرندو سپس در انبار طبق شماره کد بندی می گردد و طبق کد خارج شده در فرمول , روی مواد عمل توزین انجام می گیرد و به سالن تولید انتقال داده می شود.

انبار کامپاند

این انبار کاملا قفسه بندی شده است و هر نوع کامپاند به صورت مجزا در قفسه ها چیده می شودو برای هر کامپاند شناسنامه آمیزه صادر می گردد تا هیچ اشتباهی در مصرف مواد پیش نیاید.

انبار قطعات

در این انبار به هرمحصول کد ردیابی اختصاص داده می شود تا از نظر کامپاند-تولید کننده- کنترل کننده-و بسته بندی کننده قابل شناسایی باشد.