انواع چک ولو

چک ولوها برای جلوگیری از بازگشت سیال در یک سیستم و تنظیم ورود و خروج سیال و همچنین آببند کردن ولو در نظر گرفته می شود.

و با انواع متریال های درخواستی قابل ساخت و تولید می باشند که بهترین متریالهای کاربردی برای آن EPDM-CR-Neoperane می باشد که در مقاطع آب شور و اسیدی مقاومت بالاتری دارند.